Disclaimer & Privacy Statement

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.vacuumtherapiebreukelen.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten, besteld via deze website, en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Uitspraken over resultaat

Alle uitspraken over succes, resultaat, verbetering en effecten berusten op onderzoek en resultaten van eigen behandelingen, onderzoek en analyse van eigen data. Er wordt op geen enkele manier gerefereerd aan externe data of onderzoeken.  Deze eigen ervaring van vele patiënten vormt de basis van de positieve waarderingen en reacties. Gezien het feit dat het hier om subjectieve ervaringen gaat kunnen hier dan ook geen rechten of verwachtingen aan worden ontleend bij het aanvangen van een nieuwe therapie. Alhoewel er veel onderzoek is gedaan naar de effecten van vacuümtherapie, heeft dit zich beperkt tot kleinere groepen of case-studies. Momenteel wordt er in de hele wereld veel aandacht besteed aan het opzetten van grootschalig dubbelblind gerandomiseerd onderzoek.

Gebruik van de site www.vacuumtherapiebreukelen.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Vacuümtherapie Breukelen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Vacuümtherapie Breukelen garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Vacuümtherapie Breukelen wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer www.vacuumtherapiebreukelen.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Vacuümtherapie Breukelen aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door BeenKliniek.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Vacuümtherapie Breukelen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vacuümtherapie Breukelen of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Vacuümtherapie Breukelen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie of een afspraak.

Gebruik van uw gegevens

Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt. Daarnaast gebruikt Vacuümtherapie Breukelen de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante producten en diensten. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Vacuümtherapie Breukelen. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland

GDPR / AVG

Google Analytics

  • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google hebt afgesloten.
  • De gegevens versleuteld en anoniem verwerkt worden.
  • ‘gegevens delen’ met Google hebt uitgezet.
  • de Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
  • Analytics data wordt standaard 26 maanden opgeslagen.

Cookieverklaring

Automatisch (maandelijks) gegenereerd door Cookiebot.com